kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Introduktionsmaterial för kulturaktörer

På den här sidan finns riksomfattande introduktionsmaterial för kultur- och motionsaktörer inom Kaikukortti-verksamheten. Introduktionsmaterialet är avsett för alla som arbetar i en kultur- och motionsorganisation som är med i Kaikukortti-verksamheten. Det är meningen att materialet ska användas för att introducera nya och gamla anställda i Kaikukortti-verksamheten minst en gång per år. Introduktionsmaterialet omfattar verksamhetsmodellen för Kaikukortti samt Kaikukortti-handböcker, introduktionspresentationer och en minneslista för kulturaktörer.

Förutom att bekanta sig med materialet är det viktigt att anställda inom kultur- och motionsorganisationer känner till Kaikukortti-verksamheten i det egna området och vilka aktörer som delar ut Kaikukortti på ett allmänt plan. Information om detta finns till exempel i den lokala Kaikukortti-broschyren och på den lokala Kaikukortti-webbplatsen.

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti

I den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti beskrivs de riksomfattande verksamhetsprinciperna för Kaikukortti. Det är mycket viktigt att följa verksamhetsmodellen eftersom man då kan säkerställa att Kaikukortti fungerar på samma sätt i alla Kaikukortti-områden. Verksamhetsmodellen grundar sig på jämlikhet och på att målgruppen för Kaikukortti har rätt att delta i allt gemensamt kulturliv. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti har utvecklat verksamhetsmodellen tillsammans med aktörer inom kulturbranschen och social- och hälsovårdsbranschen samt målgruppen.

OBS! OBS!  Verksamhetsmodellen har uppdaterats för 2022 den 13 januari och gäller tills vidare. 

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2022 [DOCX]
Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2022 [PDF]

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2021 [PPTX](2022 kommer senare)

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2021 [PPTX, PDF] (2022 kommer senare)

Kaikukortti-handbok för kulturaktörer

I den riksomfattande handboken finns en sammanställning av den viktigaste informationen om Kaikukortti samt om användningen och registreringen av kortet för Kaikukortti-aktörer inom kultur- och motionsbranschen.

Det lönar sig att utnyttja servicebeskrivningen av Kaikukortti som finns med i handboken i den egna kommunikationen, till exempel på webbplatsen och i broschyrer. Texten kan anpassas så att den passar den egna verksamheten. Det är emellertid viktigt att sakinnehållet i servicebeskrivningen bibehålls.

Notera. En ny handbok (Januari 2022) bara på finska! Men en ny minneslista nedan (updaterad 2022).

Kaikukortti-handbok för kulturaktörer 2020 (på finska) [DOCX]
Kaikukortti-handbok för kulturaktörer 2020 (på finska) 2020 [PDF]

Introduktionspresentationer för kulturaktörer

I introduktionspresentationerna finns en sammanställning av den viktigaste informationen om Kaikukortti samt utdelningen och användningen av kortet för aktörer som delar ut Kaikukortti.

Nya indruktionspresentationen bara på finska (2022).

Introduktionspresentationer för kulturaktörer (på finska) 2020 [PDF]
Introduktionspresentationer för kulturaktörer (på finska) 2020 [PPTX]

Minneslista för Kaikukortti kultur- och motionsaktörer

Här finns en utskrivbar minneslista med viktig praxis för Kaikukortti-verksamheten för kultur- och motionsaktörer. Updaterad 8.1.2024.

Minneslista för Kaikukortti kultur- och motionsaktörer [PDF]
Minneslista för Kaikukortti kultur- och motionsaktörer [DOCX]

 • I vår organisation måste det finnas en utnämnd Kaikukortti-kontaktperson. Namn: _____________________.
 • Vi har förbundit oss att instruera vår personal i Kaikukortti-verksamheten.
 • Handbok för aktörer som delar ut Kaikukortti för kulturevenemang samt introduktionsmaterial finns på adressen(på finska): fi/kulttuurikohteille/perehdytysmateriaali-kulttuurikohteille.
 • De personer som ansvarar för att samordna verksamheten inom Kaikukorttiområdet är: ___________________.
 • Namnen och kontaktuppgifterna på ansvarspersonerna inom området kan man hitta på de lokala Kaikukortti-nätsidorna: ___________________________.
 • Länkar till egna webbplatser för alla Kaikukortti-områden finns på: fi/sv/omraden/
 • Vi har förbundit oss att följa den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti. Verksamhetsmodellen finns bland annat på fi/sv/for-kulturaktorer/introduktionsmaterial-for-kulturaktorer/.
 • Vi berättar i vär kommunikation att vi är med i Kaikukortti-nätverket. Om ni önskar kan vi använda oss av den färdiga servicebeskrivningen för Kaikukortti, som finns i Kaikukortti-handboken för kortutdelare.
  • Vi informerar om möjligheten att med Kaikukortti skaffa inträdesbiljetter eller kursplatser samtidigt som vi annars informerar om våra priser och sätt att skaffa biljetter.
 • Kaikukortti-utbudet

Kaikukortti ska omfattas av hela kulturaktörens utbud, som även andra rabattgrupper har tillgång till. Det ska informeras klart om eventuella begränsningar på de egna webbsidorna och i broschyrerna. Mer detaljerad information i den riksomfattande verksamhetsmodellen.

 • Kulturaktören har möjlighet att i verksamhetsmodellen sätta en överenskommen övre gräns för Kaikukortti- -kortinnehavare per föreställning/kursplats.

Den övre gränsen är inte en kvot. Mer detaljerad information i den riksomfattande verksamhetsmodellen.

 • Biljettförsäljning och statistik

Utgångspunkten är att biljetter/kursplatser kan skaffas med Kaikukortti genom alla tillgängliga försäljningskanaler (dock inte från näthandeln).

 • Kundbetjänaren skriver in Kaikukortets användarnamn i det elektroniska biljettförsäljningssystemet eller i Kaikukanta i enlighet med lokalt överenskommen praxis i Kaikukortti-området. Användarnamnet och lösenordet för Kaikukortti samt instruktioner för hur Kaikukanta används kan man få av den lokala ansvarspersonen. Se mer detaljerade anvisningar i handboken (på finska): fi/kulttuurikohteille/perehdytysmateriaali-kulttuurikohteille. (Obs. Kunden kan bli ombedd att styrka sin identitet. Namnet registreras inte!)
 • Kulturplatsen åtar sig att själv informera om Kaikukortti och dess biljettformer till ett eventuellt biljettförmedlingskontor.
 • Kontaktpersonen för kulturplatsen hämtar försäljningsrapporterna för Kaikukartti till den ansvariga för det egna området/den egna kommunen enligt den överenskomna tidtabellen, om Kaikukortti-anskaffningarna inte har skrivits in direkt i Kaikukanta i samband med försäljningen.
 • Vi kommer ihåg att en assistent/ tolk/ledsagare till en person med funktionsnedsättning alltid erbjuds gratis inträde.
 • Utgångspunkten är att Kaikukortti-kunder erbjuds gratis garderob.
 • Kortets kultur- och idrottsplatser kan se det egna verksamhetsställets användningsstatistik i Kaikukanta. (fi/admin). Vid problem kan du kontakta den som ansvarar för Kaikukortti inom ditt område eller stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti, Kaikukeskus.

Nätsidorna till det riksomfattande Kaikukortti och kontaktuppgifterna till Kaikukeskus: kaikukortti.fi/sv/.

Tabell och blankett för statistikföring av användningen av Kaikukortti

På den här sidan finns modellunderlag som kulturaktörer kan använda för att statistikföra användningen av Kaikukoret inom den egna verksamheten. Modellunderlagen har utarbetats av stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortet.

Underlag för statistikföring av användningen av Kaikukortet för enskilda kulturaktörer [Excel]:

Excel-underlag för användning av Kaikukortti hos kulturaktörer 2020 [XLSX] (på finska)

Utskrivbart blankettunderlag för statistikföring av användningen av Kaikukortet för enskilda kulturaktörer:

Utskrivbart underlag för användning av Kaikukortti hos kulturaktörer 2020 (på finska) [DOCX]
Utskrivbart underlag för användning av Kaikukortti hos kulturaktörer 2020 (på finska) [PDF]

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »