kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Introduktionsmaterial för aktörer som delar ut kort

På den här sidan finns riksomfattande introduktionsmaterial för aktörer som delar ut kort. Introduktionsmaterialet är avsett för alla som arbetar i en organisation som delar ut Kaikukortti. Det är meningen att materialet ska användas för att introducera nya och gamla anställda i Kaikukortti-verksamheten minst en gång per år. Introduktionsmaterialet omfattar verksamhetsmodellen för Kaikukortti samt Kaikukortti-handböcker, introduktionspresentationer och en minneslista för aktörer som delar ut kort.

Förutom att bekanta sig med materialet är det viktigt att aktörer som delar ut kort känner till vilket utbud av kultur och motion som erbjuds med Kaikukortti i det egna området. Det är viktigt att presentera den lokala Kaikukortti-verksamheten för klienten till exempel med hjälp av den lokala klientbroschyren och den lokala Kaikukortti-webbplatsen.

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti

I den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti beskrivs de riksomfattande verksamhetsprinciperna för Kaikukortti.? Det är mycket viktigt att följa verksamhetsmodellen eftersom man då kan säkerställa att Kaikukortti fungerar på samma sätt i alla Kaikukortti-områden. Verksamhetsmodellen grundar sig på jämlikhet och på att målgruppen för Kaikukortti har rätt att delta i allt gemensamt kulturliv. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti har utvecklat verksamhetsmodellen tillsammans med aktörer inom kulturbranschen och social- och hälsovårdsbranschen samt målgruppen.

OBS!  Verksamhetsmodellen har uppdaterats för 2022 den 13 januari 2022 och gäller tills vidare. 

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2022 [DOCX] 
Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2022 [PDF]

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2021 [PPTX] (2022 kommer senare)
Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2021 [PPTX, PDF] (2022 kommer senare)

Kaikukortti-handbok för aktörer som delar ut kort (på finska)

I den riksomfattande handboken finns en sammanställning av den viktigaste informationen om Kaikukortti samt utdelningen och användningen av kortet för aktörer som delar ut Kaikukortti.

Det lönar sig att utnyttja servicebeskrivningen av Kaikukortti som finns med i handboken i den egna kommunikationen, till exempel på webbplatsen och i broschyrer. Texten kan anpassas så att den passar den egna verksamheten. Det är emellertid viktigt att sakinnehållet i servicebeskrivningen bibehålls.

Notera. En ny handbok bara på Fnska (2022). En ny minneslista nedan (updaterad 2022).

Kaikukortti-handbok för aktörer som delar ut kort 2020 (på finska) [DOCX]
Kaikukortti-handbok för aktörer som delar ut kort 2020 (på finska) 2020 [PDF]

Introduktionspresentationer för aktörer som delar ut kort

I introduktionspresentationerna finns en sammanställning av den viktigaste informationen om Kaikukortti samt utdelningen och användningen av kortet för aktörer som delar ut Kaikukortti.

Nya indruktionspresentationen bara på finska (2022).

Introduktionspresentationer för aktörer som delar ut kort (på finska) 2020 [PDF]
Introduktionspresentationer för aktörer som delar ut kort (på finska) 2020 [PPTX]

Minneslista för Kaikukortti-utdelare

Här finns en utskrivbar minneslista med viktig praxis i anslutning till utdelningen av Kaikukortti.
Updaterad 8.1.2024

Minneslista för Kaikukortti-utdelare [PDF]
Minneslista för Kaikukortti-utdelare  [DOCX]

 • I vår organisation måste det finnas en utnämnd Kaikukortti-kontaktperson. Namn:_____________________.
 • Vi har förbundit oss att instruera vår personal i Kaikukortti-verksamheten.
 • Handbok för aktörer som delar ut Kaikukortti och introduktionsmaterial finns på adressen (på finska) fi/kortinjakajille/perehdytysmateriaali-kortinjakajille/.
 • De personer som ansvarar för att samordna verksamheten inom Kaikukortti-området är:__________________.
  • Namnen och kontaktuppgifterna på ansvarspersonerna inom området kan man hitta på de lokala Kaikukortti-nätsidorna.
  • Länkar till egna webbplatser för alla Kaikukortti-områden: fi/sv/omraden/.
 • Vi har förbundit oss att följa Kaikukortets riksomfattande verksamhetsmodell.  Verksamhetsmodellen finns bland annat på adressen fi/sv/for-kortutdelare/introduktionsmaterial-for-aktorer-som-delar-ut-kort/.
 • Vi berättar i vår kommunikation att vi är med i Kaikukortti-nätverket. Om ni önskar kan vi använda oss av Kaikukorttis färdiga servicebeskrivning som finns i Kaikukortti-handboken för kortutdelare.
 • Vi har satt upp Kaikukortti-affischer på väggarna på vårt kontor.
 • Vi kommer ihåg att för att få Kaikukortti förutsätts inga separata inkomstbevis.Kriterierna för att få kortet är ett klientförhållande och en svår ekonomisk situation. Mera detaljerad information i den riksomfattande verksamhetsmodellen.
 • Om klienten vill ha ett Kaikukortti, fortsätt enligt följande:
  • Kortet registreras i Kaikukanta-databasen på adressen fi/admin.  Användarnamnet och lösenordet för Kaikukanta samt instruktioner för användning av Kaikukanta kan fås av den lokala ansvariga personen / instansen. I Kaikukanta registreras noggrant det unika användarnamnet (bokstavs- och/eller sifferkod) för det utdelade kortet, samt kortinnehavarens bakgrundsinformation. (Obs. Kortinnehavarens namn, födelsetid, personbeteckning, adress eller telefonnummer bör inte skrivas in i Kaikukanta.)
   • I undantagsfall kan informationen till en början samlas in på en Kaikukortti-överlåtelseblankett i pappersformat. Kaikukanta-registreringen borde ändå göras inom kort, annars fungerar inte kortet på kulturevenemang och i samband med idrottstjänster.
  • På kortets insida skrivs kortinnehavarens namn och kortets utgångsdatum (12 månader från utfärdandedatum eller fram till slutet av provperioden). Kunden informeras om kortets utgångsdatum. På kortets insida skrivs altså numret på kundens egna barn eller barnbarn under 18 år.
  • Förutom Kaikukortti får klienten en lokal Kaikukortti-broschyr som informerar om Kaikukortti-kulturutbud för dessa år.
  • Den anställda som delar ut Kaikukortti informerar klienten om möjligheterna att använda kortet. Det är bra att dessutom till exempel berätta att Kaikukortti skall finnas med vid bokning, inlösning och deltagande i evenemang och att Kortinnehavaren måste vara beredd på att styrka sin identitet.
  • Den anställda informerar klienten om att Kaikukorttis integritetspolicy finns tillgänglig på adressen fi/sv/forstasidan/dataskyddsbeskrivning/.
   •  Det lönar sig att ordna smågruppsbesök för innehavarna av Kaikukortti.  För smågruppsbesöken och för att delta på tu man hand med klienten får aktörerna för utdelning av Kaikukortti tillgång till Kaikukortti för samfund.   Den anställda kan med Kaikukortti för samfund skaffa en gratis inträdesbiljett för sig själv och för sin klient under 16 år. Också en representant för platsen där Kaikukortti delas ut, t ex en frivillig eller en studerande, kan använda Kaikukortti för samfund. Gruppen/klienten måste ha sina egna Kaikukortti med sig vid köp av biljetter och vid deltagande av evenemang.

Kortutdelarna ser statistiken för de Kaikukortti som delas ut på deras egen filial i Kaikukanta (kaikukanta.fi/admin). Vid problem kan du kontakta Kaikukortti-ansvariga på ditt eget område eller stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti, Kaikukeskus.  Kaikukorttis riksomfattande nätsidor och kontaktuppgifterna till Kaikukeskus: kaikukortti.fi/sv/.

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »