kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Ta i bruk Kaikukortti i området

Ett område, till exempel en kommun eller stad, eller en region/ett landskap kan endast genom att samarbeta med stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti prova på eller ta i bruk Kaikukortti-verksamheten. Det lönar sig att bilda en liten, lokal arbetsgrupp eller ett arbetspar för att bereda och upprätthålla Kaikukortti-försöket och ibruktagandet. Det är bra om det i arbetsgruppen eller -paret ingår en eller flera anställda från såväl kommunens sektor för kultur som en eller flera representanter för den lokala social- och hälsovården (och/eller hälso- och välfärdssektorn).

Det är viktigt att både kultursidan och social- och hälsovårdssidan (och/eller hälso- och välfärdssidan) anvisar en eller flera personer som är med och bereder Kaikukortti-försöket. Detta för att båda sektorerna ska känna att Kaikukortti är ett gemensamt projekt.

Kom ihåg att kontakta stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti i ett så tidigt skede som möjligt om ert område planerar att ta i bruk Kaikukortti! Kaikukortti-försöket förbereds alltid i samarbete med stöd- och utvecklingstjänsten.

”Varför skulle vi ta i bruk Kaikukortti?”

Kultur är till för alla, men alla har inte ekonomiska resurser att ta del av kulturtjänster. Fattigdom är ett problem som vi kanske inte talar tillräckligt mycket om.

Verktyg för att främja jämlikhet och välbefinnande

Kaikukortti är ett konkret och enkelt verktyg som främjar jämlikhet, tillgänglighet samt hälsa och välbefinnande med hjälp av kultur.

Kaikukortti kan utnyttjas för att rikta det offentliga stöd som är avsett för kultur till verksamhet som finns inom räckhåll för alla, inte endast för den välmående befolkningen.

Kaikukortti är ett bra svar på den nya lagen om kommunernas kulturverksamhet. Kaikukortti nämns i TEAviisari. Målet är att Kaikukortti ska vara ett verktyg för att få med kulturverksamhet i bland annat

 • kommunernas välfärdsberättelser
 • de regionala kulturvälfärdsplanerna
 • kommunernas indikatorer för välfärd och hälsa
 • arbetet inom kommunernas och landskapens grupper för att främja välfärd och hälsa.

Kaikukortti kan också utnyttjas i likabehandlingsplaner.

Kaikukortti ger konkreta strukturer för samarbete mellan social- och hälsovårdsområdet och kulturområdet.

Fördelar för social- och hälsovårds-, hälso- och välfärds- och kulturaktörer

Inom social- och hälsovårdsorganisationer kan Kaikukortti stödja klienternas sociala rehabilitering samt främja klienternas välbefinnande, delaktighet och aktörskap.

För kulturaktörer medför medverkan i Kaikukortti-verksamheten en möjlighet att till exempel nå nya besökare och främja tillgängligheten. Kaikukortti-nätverket omfattar över tvåhundra olika, små och stora, privata och offentliga aktörer inom kulturbranschen. Deras medverkan visar prov på god vilja. Under den senaste tiden har också många aktörer inom motions- och idrottsbranschen gått med i Kaikukortti-verksamheten.

Kaikukortti är ett registrerat varumärke som ägs av tjänsten Kultur för alla/För kultur på lika villkor rf. Vi har strävat efter att göra en modell för processen för att ta i bruk Kaikukortti så att ibruktagandet ska vara så enkelt som möjligt för nya områden. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti ger området färdigt material och praktiskt stöd för att inleda och upprätthålla verksamheten. Kaikukortti utvecklas så att det kan avläsas digitalt i syfte att underlätta till exempel insamlingen av statistik.

Vi hoppas att kulturbranschen ska få upp ögonen för fattigdomen och att social- och hälsovårdsbranschen och kommunernas välfärdssektor ska förstå vikten av kulturellt välbefinnande. Med hjälp av Kaikukortti kan vi dessutom uppmärksamma kulturella rättigheter.

Kaikukortti intresserar!

Kaikukortti används redan på fler än 30 orter och kortet kan användas inom alla Kaikukortti-områden. Det finns fördelar med en gemensam modell. Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti grundar sig på jämlikhet och på att målgruppen för Kaikukortti har rätt att delta i allt gemensamt kulturliv. Samarbetspartner i Kaikukortti-nätverket förbinder sig till de gemensamma verksamhetsprinciperna och Kaikukortti-verksamheten är därmed tydlig också ur klientens perspektiv.

Det är enkelt att ta i bruk Kaikukortti

Det är enkelt att inleda Kaikukortti-verksamhet: stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti har publicerat en guide för Kaikukortti-försök och erbjuder områdena stöd vid Kaikukortti-försök och ibruktagande. Det finns tydliga steg för hur man inleder ett Kaikukortti-försök.

Dessutom producerar stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti material som kan användas i verksamheten, till exempel modellunderlag, riksomfattande klientbroschyrer, inskolningsmaterial för anställda och Kaikukortti-handböcker för både aktörer som delar ut kort och kulturaktörer. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti tillhandahåller grafiska element för den visuella layouten för Kaikukortti och InDesign-underlag som får användas avgiftsfritt för att skapa lokalt informationsmaterial om Kaikukortti.

Kultur för alla med Kaikukortti – Guide för Kaikukortti-försök och ibruktagande (på finska) [DOCX]
Kultur för alla med Kaikukortti – Guide för Kaikukortti-försök och ibruktagande (på finska) [PDF]

Anvisningar och idéer för Kaikukortti-försök och ibruktagande finns särskilt i kapitel 4: Hur Kaikukortti kan provas och tas i bruk i området.

Steg i ett Kaikukortti-försök

 1. Tillfälle för presentation av Kaikukortti
 2. Lokal arbetsgrupp
 3. Utbildning för den lokala arbetsgruppen
 4. Inledande verkstad för social- och hälsovårds- och kulturaktörer som är intresserade av verksamheten
 5. Möte och kontrakt med aktörer som deltar i Kaikukortti-försöket
 6. Ansvar för lokal statistik
 7. Tryck av Kaikukortti och produktion av lokalt informationsmaterial
 8. Introduktion av Kaikukortti-nätverket för anställda
 9. Utdelning av Kaikukortti
 10. Lokala responsmöten och -enkäter

Följande steg: Kaikukortti-verksamheten upprätthålls på lång sikt

Kostnader för Kaikukortti

Vi har strävat efter att modellen för koordination och upprätthållande av Kaikukortti ska vara så enkel som möjligt. Kostnader uppstår i praktiken till följd av den arbetstid som går åt till beredningen av försöket och upprätthållandet av verksamheten samt för produktionen av informationsmaterial. De kulturaktörer som är med i verksamheten får åtminstone tills vidare ingen ersättning för de biljetter och kursplatser som skaffats med Kaikukortti.

Vad gäller avsättande av arbetstid är det bra att räkna med att 1–2 personer arbetar deltid med att bereda försöket under cirka 3–6 månader. Det lönar sig också att reservera åtminstone en persons arbetstid under försöket.

Det krävs inte lika mycket arbetstid om Kaikukortti tas i bruk efter försöket. Hur mycket arbetstid som behövs beror dock på hur mycket området vill satsa på kortet och de möjligheter det medför. Utöver arbetstiden uppstår också mycket skäliga kostnader för att översätta och trycka informationsmaterialet, cirka 1 000–4 000 euro beroende på hur stort området är.

Vem ska ta ansvaret för Kaikukortti-försöket?

Kaikukortti kan tas i bruk i en kommun, region eller i ett helt landskap. Den regionala social- och hälsovården kan vara med och koordinera verksamheten.

Kaikukortti kan fungera som en del av kommunens och områdets arbete för att främja invånarnas jämlikhet. Även om det geografiskt sett kan vara lättare att bereda ett Kaikukortti-försök inom endast en kommun, uppmanar vi er att fundera på möjligheten att göra ett försök inom en hel region eller ett landskap. Å andra sidan går det också att utvidga Kaikukortti-verksamheten till andra närliggande kommuner efter försöket.

Den praktiska koordineringen av Kaikukortti-försök och upprätthållandet av Kaikukortti-verksamheten sköts alltid på lokal eller regional nivå. Stöd- och utvecklingstjänsten har i uppgift att erbjuda lokala ansvarspersoner utbildning och stöd, i huvudsak på distans, vid försök med Kaikukortti och upprätthållande av verksamheten samt att delta i det lokala utvecklingsarbetet, till exempel i responsmöten.

Att förbinda sig till verksamheten

Ett område som är med i Kaikukortti-verksamheten förbinder sig att följa principerna för Kaikukortti-verksamheten och att koordinera verksamheten lokalt.

I Kaikukortti-verksamheten ingår två olika kontrakt. Området ingår ett samarbetskontrakt med stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti. Syftet med samarbetskontraktet är att säkerställa att Kaikukortti-verksamheten fungerar och är enhetlig i hela landet samt att de olika Kaikukortti-områdena får stöd i koordineringen av verksamheten.

Dessutom ingår de lokala Kaikukortti-ansvarspersonerna ett kontrakt med varje enskild samarbetspartner för tiden för Kaikukortti-försöket. Alla som är med i nätverket förbinder sig till den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti. Om och när verksamheten fortsätter efter försöket behövs inte längre några kontrakt med de lokala aktörer som deltagit i försöket, men kontrakt ska ingås med nya samarbetspartner.

Vem ska vara med?

De lokala ansvarsaktörerna samlar ett lokalt Kaikukortti-nätverk. I nätverket ingår vanligtvis en lång rad olika offentliga aktörer inom social- och hälsovården och kultursektorn. Det hör till principerna för Kaikukortti att också en eller flera aktörer från den tredje sektorn – åtminstone en aktör som delar ut kort men även kulturaktörer – är med i det lokala Kaikukortti-nätverket.

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »