kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

För ansvarspersoner

På den här sidan finns information om vilka uppgifter ansvarspersonerna för Kaikukortti-nätverken i de olika områdena har samt anvisningar och material för ansvarspersoner.

Kaikukortti-verksamheten är ett samarbete mellan stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti och kommuner, producenter av kulturtjänster och producenter av social- och hälsovårdstjänster inom Kaikukortti-nätverken i de olika områdena. Den praktiska koordineringen av Kaikukortti-försök och upprätthållandet av Kaikukortti-verksamheten sköts alltid på lokal eller regional nivå. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti har i uppgift att erbjuda lokala ansvarspersoner utbildning och stöd, i huvudsak på distans, vid försök med Kaikukortti och upprätthållande av verksamheten samt att delta i det lokala utvecklingsarbetet, till exempel i responsmöten.

Ansvarspersonernas uppgifter

Exempel på ansvarspersonernas uppgifter (alla uppgifter listas i det kontrakt som ingås mellan området och stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti). Ansvarspersonerna:

 • Förhandlar med kulturaktörer och social- och hälsovårdsaktörer om att gå med i det lokala Kaikukortti-nätverket. I fråga om nya aktörer som delar ut kort konsulteras alltid stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti först.
 • Ansvarar för kommunikationen kring den lokala Kaikukortti-verksamheten:
  • Skapar, trycker och delar ut informationsmaterial om Kaikukortti (till exempel broschyrer) till målgruppen i området.
  • Ansvarar för webbplatsen för den lokala Kaikukortti-verksamheten och upprätthåller denna.
  • Ansvarar för områdets e-post för respons om Kaikukortti.
 • Ingår kontrakt med organisationer som deltar i områdets Kaikukortti-försök och med organisationer som efter försöket går med i nätverket. Kontrakten görs upp enligt de kontraktsunderlag som stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti utarbetat.
 • Ger aktörer inom social- och hälsovårdsbranschen samt kulturbranschen som är med i områdets Kaikukortti-nätverk anvisningar om och introduktion i Kaikukortti-verksamheten och den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti.
 • Ordnar responsmöten (minst en gång per år) och eventuella andra gemensamma träffar för Kaikukortti-nätverket.
 • Deltar i uppdateringen av den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti enligt behov. Stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti har huvudansvaret för och beslutanderätt om den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti.

Avtalsparternas ansvar för koordineringen av Kaikukortet

Den lokala aktören för koordineringen av Kaikukortet ansvar

–                         ansvara för koordineringen av den lokala Kaikukortet-verksamheten.
–                         ansvara för att de lokala utdelarna av Kaikukortti-kort och Kaikukortti-områden följer den riksomfattande Kaikukortti-verksamhetsmodellen. En uppdaterad verksamhetsmodell finns på webbsidan:  kaikukortti.fi/vastuuhenkiloille/ohjeet-ja-materiaalit/ (på finska). På svenska kommer senare i början av 2022 här: kaikukortti.fi/sv/for-ansvarspersoner/anvisningar-och-material/
–                         ansvara för utdelningen av Kaikukortti-introduktionsmaterial till områdets aktörer som delar ut kort och Kaikukortti-områden.
–                         ansvara för kontrakt med organisationer som deltar i områdets Kaikukortti-försök och med organisationer som efter försöket går med i nätverket. Kontrakten görs upp enligt de kontraktsunderlag som Kaikukeskus utarbetat.
–                         ansvara för att de som delar ut kort i det lokala Kaikukortti-nätverket alltid samarbetar med stödtjänsten för Kaikukortti och att nya utdelare inte börjar i mitten av året och att utdelarnas eventuellt uppdaterade lista lämnas in till stödtjänsten för Kaikukortti för kontroll innan blanketterna trycks upp.
–                         ansvara för att kontaktpersonerna i Kaikukortti-nätverkets organisationer ordnar gemensamt möte/återkopplingsmöte (helst 1 per år). Också stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti bjuds in på dessa möten.
–                         ansvara för webbsidan för den lokala Kaikukortti-verksamheten samt uppdateringar och e-post för återkoppling för den.
–                         ansvara för produktion, tryckning och utdelning av det tryckta Kaikukortti-materialet (Kaikukortti, Kaikukortti för samfund, klientbroschyrer och affisch) och se till att det når Kaikukortti-utdelarna och Kaikukorttis målgrupp.
–                         ansvara för styrningen, se till att de lokala kortutdelarna registrerar överlåtna Kaikukortti-kort i Kaikukanta och att de lokala Kaikukortti-aktörerna antecknar kortens användning i Kaikukanta så att den lokala och riksomfattande statistiken i Kaikukanta är uppdaterad.
–                         ansvara och förbinda sig till att skydda de lokala Kaikukortti-uppgifterna och -statistiken. Den helhetsstatistik som finns i Kaikukanta får i praktiken endast hanteras av den lokala ansvarspersonen i Kaikukortti-verksamheten som utnämnts till huvudanvändare. Dataskyddsbeskrivning för Kaikukortti finns på webbsidan kaikukortti.fi/sv/forstasidan/dataskyddsbeskrivning/.
–                         förbinda sig till att använda Kaikukanta: kaikukortti.fi/kaikukanta/vastuuhenkilot/ (på finska).

Kaikukeskus ansvar

–                         koordinera och utveckla Kaikukortti-verksamheten på en riksomfattande nivå.
–                         erbjuda bakgrundsstöd för försök, upprätthållning och koordinering för Kaikukortti-verksamheten på olika Kaikukortti-områden
–                         ansvara för uppdateringen av Kaikukortti-verksamhetsmodellen i samarbete med 

de olika aktörerna i Kaikukortti-verksamheten på en riksomfattande nivå.
–                         upprätthålla och utveckla Kaikukanta och stöda områden i användningen av Kaikukanta.
–                         ansvara för upprätthållandet av webbsidan Kaikukortti.fi på en riksomfattande nivå och för kommunikationen för Kaikukortti-verksamheten på en riksomfattande nivå.
–                         årligen ordna ett riksomfattande (distans)möte för ansvarspersonerna för Kaikukortti-områdena.
–                         upprätthålla de riksomfattande anvisningarna och materialen för ansvarspersonerna för Kaikukortti-områdena kaikukortti.fi/sv/for-ansvarspersoner/anvisningar-och-material/
–                         upprätthålla det riksomfattande introduktionsmaterialet för de som delar ut Kaikukortti-korten kaikukortti.fi/sv/for-kortutdelare/introduktionsmaterial-for-aktorer-som-delar-ut-kort/
–                         upprätthålla det riksomfattande introduktionsmaterialet för Kaikukortti-aktörer
kaikukortti.fi/sv/for-kulturaktorer/introduktionsmaterial-for-kulturaktorer/

 

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »