kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Anvisningar och material

Här hittar du följande anvisningar och material för ansvarspersoner: Kaikukortti-informationsmaterial och webbplatser, minneslista för hösten, från Kaikukortti-försök till upprätthållande av verksamheten, anvisningar för val av nya samarbetspartner, hisstal om Kaikukortti, Kaikukortti-presentation för kulturaktörer, tabell och blankett för statistikföring av användningen av Kaikukortti för kulturaktörer, blankett för aktörer som delar ur kort, guide för Kaikukortti-försök och ibruktagande, den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti, kontrakt samt modellunderlag för responsmöte.

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti

AllaKaikukortti-samarbetspartnerskabinda sig tillsammaverksamhetsmodell. Det är mycket viktigt att följa verksamhetsmodellen eftersom man då kan säkerställa att Kaikukortti fungerar på samma sätt i alla Kaikukortti-områden. Verksamhetsmodellen grundar sig på jämlikhet och på att målgruppen för Kaikukortti har rätt att delta i allt gemensamt kulturliv. Verksamhetsmodellen har utvecklats av aktörer inom kulturbranschen och social- och hälsovårdsbranschen och målgruppen i samband med verkstäder under den tid Kaikukortti-pilotprojekten pågått. Verksamhetsmodellen har bearbetats utifrån den respons som getts på Kaikukortti-försöken och -verksamheten.

Den har skapats för att främja jämlikhet inom kulturbranschen. I en del Kaikukortti-områden är också motionsaktörer med i verksamheten. Motionsaktörerna ska följa samma verksamhetsmodell.

I verksamhetsmodellen beskrivs de riksomfattande verksamhetsprinciperna för Kaikukortti.? Organisationer inom kultur-, motions-, social-, välfärds- och hälsovårdsbranschen som är med i Kaikukortti-nätverken förbinder sig att följa dessa principer.

OBS! Verksamhetsmodellen har uppdaterats för 2022.

Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2022 [DOCX]
Den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti 2022 [PDF]

Kaikukortti-informationsmaterial och webbplatser

Här finns anvisningar och material för att utarbeta informationsmaterial om Kaikukortti och en lokal webbplats.

Text till Kaikukortti-klientbroschyren, updaterad 21.12. 2022

Områdena kompletterar texten i broschyren med lokala uppgifter.

Notera: Den senaste klientbroschyren på finska och engelska har inte många ändringar i den gamla broschyren, så du kan använda den gamla kundbroschyrmallen vid behov.

Notera Klientbroschyren på svenska har fler korrigeringar jämfört med den tidigare, t ex kommer Kaikukortti i framtiden officiellt att bli Kaikukortet på svenska. Men du kan fortfarande använda den gamla kundbroschyrmallen i år 2023.

Text till Kaikukortets klientbrochuren på finska, updaterad 21.12.2022 [DOCX]
Text till Kaikukortets klientbrochuren på finska, updaterad 21.12.2022[PDF]

Text till Kaikukortets klientbrochuren på svenksa, updaterad 21.12.2022 [DOCX] 
 Text till Kaikukortets klientbrochuren på svenska, updaterad 21.12.2022 [PDF] 

Text till Kaikukortets klientbrochuren på engelska, updaterad 21.12.2022[DOCX]
Text till Kaikukortets klientbrochuren på engelska, updaterad 21.12.2022 [PDF]

InDesign-modellunderlag och grafiskt material för Kaikukortti

Du kan utnyttja grafiska element och InDesign-underlag för att skapa lokalt informationsmaterial om Kaikukortti. Via länken nedan kan du ladda ner visuellt material om Kaikukortti, det vill säga logon och andra grafiska element, samt modellunderlag för informationsmaterial om Kaikukortti.

Informationsmaterial är Kaikukortti, Kaikukortti för samfund, en affisch och tre alternativa klientbroschyrer (dragspelsformat, litet häfte och stort häfte). OBS! Läs också anvisningarna om hur man arbetar med InDesign-materialet och webbplatsen för Kaikukortti (nedan).

InDesign-modellunderlag och grafiskt material för Kaikukortti (på intranätet, lösenord krävs)

Anvisningar för att skapa informationsmaterial och webbplats för Kaikukortti

Läs anvisningarna om hur man arbetar med InDesign-materialet och den lokala webbplatsen för Kaikukortti. Anvisningarna uppdaterades 22.11.2019.

Anvisningar för att skapa InDesign-material och webbplats för Kaikukortti (på finska) [DOCX]
Anvisningar för att skapa InDesign-material och webbplats för Kaikukortti (på finska) [PDF]

Aktörer som lämpar sig som utdelare av Kaikukortti

Ansvarspersoner förhandlar med social- och hälsovårdsaktörer om att komma med i det lokala Kaikukortti-nätverket. Den här listan hjälper att välja aktörer som delar ut kort. I fråga om nya aktörer som delar ut kort konsulteras alltid stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti först.

Vem lämpar sig som utdelare av Kaikukortti? [DOCX]
Vem lämpar sig som utdelare av Kaikukortti? [PDF]

Minneslista för hösten (för områden som använder Kaikukortti)

Minneslista för inkommande höst för lokala ansvarspersoner. Listan med uppgifter som ska utföras under hösten är avsedd för områden där Kaikukortti-verksamheten redan är etablerad och kommer att fortsätta nästa år.

Minneslista för hösten för ansvarspersoner (på finska) [DOCX]
Minneslista för hösten för ansvarspersoner (på finska) [PDF]

Från Kaikukortti-försök till upprätthållande av verksamheten

Kommer ert Kaikukortti-försök att avslutas vid årsskiftet och vill ni fortsätta med Kaikukortti-verksamheten? Kontakta stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti i god tid under hösten. Här hittar du en lista över viktiga uppgifter för områden som vill övergå från ett Kaikukortti-försök till att upprätthålla verksamhet.

Från Kaikukortti-försök till upprätthållande av verksamhet (på finska) [DOCX]
Från Kaikukortti-försök till upprätthållande av verksamhet (på finska) [PDF]

Anvisningar för val av nya samarbetspartner

Har ni i området ett lämpligt och tillräckligt antal aktörer som delar ut Kaikukortti? Finns det i området tjänster som ännu inte är med i verksamheten men som skulle kunna nå målgruppen för Kaikukortti? Finns det i området social- och hälsovårdsaktörer som når målgruppen för Kaikukortti och som redan har visat intresse för att komma med i verksamheten? Här hittar du anvisningar för att välja nya samarbetspartner. Anvisningarna är avsedda för lokala ansvarspersoner.

Anvisningar för val av nya samarbetspartner (på finska) [DOCX]
Anvisningar för val av nya samarbetspartner (på finska) [PDF]

Hisstal om Kaikukortti

Vill du kort presentera Kaikukortti för olika aktörer? Här kan du skriva ut ett hisstl på finska. Talet är avsett för vem som helst som är intresserad av verksamheten.

Presentation om Kaikukortti för nya kulturaktörer

Är en kultur- eller motionsaktör intresserad av att komma med i områdets Kaikukortti-nätverk? Ska du presentera Kaikukortti för en kultur- eller motionsaktör i ditt område? Då kan du dra nytta av denna presentation.

Presentation om Kaikukortti för nya kulturaktörer (på finska) (PPTX)

Tabell och blankett för statistikföring av användningen av Kaikukortti

På den här sidan finns modellunderlag som kulturaktörer kan använda för att statistikföra användningen av Kaikukortti inom den egna verksamheten. Modellunderlagen har utarbetats av stöd- och utvecklingstjänsten för Kaikukortti.

Underlag för statistikföring av användningen av Kaikukortti för enskilda kulturaktörer [Excel]:
Excel-underlag för användning av Kaikukortti hos kulturaktörer 2020 [XLSX] (på finska)

Utskrivbart blankettunderlag för statistikföring av användningen av Kaikukortti för enskilda kulturaktörer:
Utskrivbart underlag för användning av Kaikukortti hos kulturaktörer 2020 (på finska) [DOCX]
Utskrivbart underlag för användning av Kaikukortti hos kulturaktörer 2020 (på finska) [PDF]

Tabell för utdelning av material

I den här tabellen kan ni anteckna hur många Kaikukortti-kort, broschyrer och affischer ni beställt och hur många som delats ut till medlemmar i nätverket.

Tabell för utdelning av material (på finska) [XSLX]

Guide för Kaikukortti-försök och ibruktagande

I guiden för Kaikukortti-försök och ibruktagande i nya områden finns viktig information om att prova Kaikukortti. Guiden är avsedd för alla som är intresserade av Kaikukortti-verksamheten, till exempel kommuner, städer, samkommuner för social- och hälsovård, regioner och landskap. I kapitel 4 finns en lista över vilka steg som ska genomföras vid ett Kaikukortti-försök: Hur Kaikukortti kan provas och tas i bruk i området.

Kultur för alla med Kaikukortti – Guide för Kaikukortti-försök och ibruktagande (på finska) [DOCX]
Kultur för alla med Kaikukortti – Guide för Kaikukortti-försök och ibruktagande (på finska) [PDF]

 

Kontrakt med samarbetspartner

De lokala Kaikukortti-ansvarspersonerna ingår för tiden för Kaikukortti-försöket ett kontrakt med varje enskild samarbetspartner. Alla som är med i nätverket förbinder sig till den riksomfattande verksamhetsmodellen för Kaikukortti. Om och när verksamheten fortsätter efter försöket behövs inte längre några kontrakt med de lokala aktörer som deltagit i försöket, men kontrakt ska ingås med nya samarbetspartner.

Kontraktsunderlag för Kaikukortti-försök och för nya samarbetspartner efter försöken:

Kontraktsunderlag för kulturtjänster [DOCX] (kontraktsunderlag för kontrakt mellan den kommunala aktör som ansvarar för kultur, den aktör som ansvarar för social- och hälsovård och producenter av kulturtjänster)
Kontraktsunderlag social- och hälsovårdstjänster [DOCX] (kontraktsunderlag för kontrakt mellan den aktör som ansvarar för social- och hälsovård, den kommunala aktör som ansvarar för kultur och producenter av social- och hälsovårdstjänster)

Modellunderlag för Kaikukortti-responsmöte

De lokala ansvarspersonerna kan utnyttja modellunderlaget för Kaikukortti-responsmöte då de ordnar ett lokalt responsmöte.

Modellunderlag för Kaikukortti-responsmöte (på finska) [PPTX]

 

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »