kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Historia

Utvecklandet av Kaikukortti-verksamheten startade genom ett pilotprojekt inom ramen för Kulturpasset (Kulttuuripassin pilotointihanke) (9/2014–12/2015) och har därefter fortsatt i form av olika projekt: fortsättningsprojektet för Kulturpasset (9/2014–15/2018) samt projektet Kaikukortti kaikuu (11/2017–9/2020).

Hur började allt?

Tjänsten Kultur för alla har sedan 2003 arbetat för att främja jämlikhet inom kulturbranschen. I början av 2010-talet upplevde man inom tjänsten ett behov av att utreda vilka metoder som kan tillämpas för att främja en starkare ekonomisk och social tillgänglighet. I praktiken ville man inom tjänsten bland annat utreda möjligheterna att trygga rättigheterna att delta i kulturtjänster gratis eller mycket förmånligt för personer som lever i en svår ekonomisk situation. Tjänsten bekantade sig med några europeiska modeller i början av 2010-talet (Article 27 och Hunger auf Kunst & Kultur). Tjänsten Kultur för alla var också med i undervisnings- och kulturministeriets arbetsgrupp för konstens och kulturens tillgänglighet, som i sin slutrapport (2014) föreslog att Finland skulle ta i bruk ett system där personer som lever i en ekonomiskt svår situation skulle kunna utnyttja kulturtjänster utan avgift. Åtgärdsförslag nummer 20 i rapporten:

”Arbetsgruppen föreslår att undervisnings- och kulturministeriet vidtar sektorsövergripande åtgärder som resulterar i att personer i en svag ekonomisk ställning kan utnyttja konst- och kulturtjänster förmånligt eller utan avgift. Finland bör ta i bruk ett system som ger personer med små inkomster möjlighet att ta del av konst- och kulturutbudet utan eller mot en liten avgift. Bland annat organisationer inom det sociala området och andra organisationer ska utnyttjas för att dela ut det så kallade kulturpasset. Arbetsgruppen föreslår att man med ministeriets stöd genomför ett pilotprojekt på en ort. I pilotprojektet testas hur verksamhetsmodellen passar Finland. Det praktiska genomförandet av projektet sker i nära samarbete med tjänsten Kultur för alla.” (s. 62–63 i slutrapporten)

Undervisnings- och kulturministeriet (2014) Slutrapport av arbetsgruppen för konstens och kulturens tillgänglighet (på finska). Undervisnings- och kulturministeriets arbetsgruppspromemorior och utredningar 2014:15.

© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »