kaikukortti kuvituskuva

Textens storlek

Språk

Servicen Kultur för allas mål inför riksdagsvalet 2023

17.10.2022

Pandemiåren och nedskärningarna som gjorts inom kulturbranschen har varit utmanande för finländska konst- och kulturaktörer. Professionella på det fria konstfältet, frilansare samt yrkesverksamma på konst- och kulturfältet som tillhör olika minoriteter har varit i en speciellt sårbar position. Den ekonomiskt svåra situationen har även försvagat förverkligandet av kulturella rättigheter i hela samhället. Samtidigt har även de senaste årens kriser visat hur betydelsefull konsten och kulturen är för ork, välmående och delaktighet. Olika rapporter och undersökningar har visat att konst och kultur förutom välfärdseffekter även har en stor betydelse för samhällsekonomin.

Finland behöver ett starkt konst- och kulturfält. I återuppbyggnadsarbetet av kulturen bör det säkerställas att allas grundläggande kulturella rättigheter förverkligas och att utsatta konstnärers och kulturarbetares position inom kulturbranschen stärks. För att uppnå jämlikhet och delaktighet på fältet behövs effektivare medel och stödformer samt verksamhetsmetoder för att avveckla rasistiska och andra diskriminerande strukturer. Under den kommande regeringsperioden bör det även säkerställas att alla offentliga rekryteringar, beslutsprocesser och nomineringsprocesser för förtroendeuppdrag speglar samhällets mångfald. En ny förpliktande praxis behövs också för att garantera att kulturbranschens utrymmen och faciliteter är tillgängliga (även för kulturarbetare och konstnärer!) samt att kulturfältets tjänster och den grundläggande konstundervisningen är tillgängliga för alla.

1. Jämlika arbetsmöjligheter i konst- och kulturbranschen

Det finska konst- och kulturfältet bör spegla samhällets mångfald – på alla nivåer. Vägen till konstnärskap börjar redan som barn. Konsthobbyer och den grundläggande konstundervisningen bör ordnas på ett sätt som är tillgängligt för alla. Konstnärsstigen går ofta från barndomens hobbyer till konststudier på andra och tredje utbildningsstadiet och därifrån till arbetslivet. Enligt undersökningar upplever många konstnärer som tillhör en minoritet, exempelvis utlandsfödda eller rasifierade konstnärer och konstnärer med funktionsvariation, diskriminering på denna stig. Deras kompetens erkänns ofta inte, det är utmanande för dem att bli antagna till utbildningar inom kulturbranschen och de förbises vid rekryteringar. Arbetsfaciliteterna är inte alltid tillgängliga vilket utesluter många personer med funktionsvariation från kulturbranschen.

Arbetsvillkoren på kultur- och konstfältet försämras tyvärr även ofta av trakasserier och osaklig behandling. Alla har rätt att arbeta i en säker atmosfär.

Vad bör beslutsfattarna göra?

2. Jämlikhet som utgångspunkt för konstförvaltning

För att jämlikheten ska kunna förverkligas på det finska konst- och kulturfältet bör man försäkra sig om att likabehandlingsplaner styr all verksamhet. Samhällets mångfald bör synas inom kulturförvaltningen, nomineringsprocesser, kollegial bedömning, ledarrekrytering och i andra beslutfattningsprocesser. För att stärka jämlikheten inom kulturförvaltningen och kulturfältet bör också kunskapen utökas gällande frågor om jämlikhet, mångfald och tillgänglighet genom att erbjuda fortbildning åt fältets aktörer samt genom att rekrytera till exempel mångfaldsexperter till kulturorganisationerna.

Vad bör beslutsfattarna göra?

3. Alla har en jämlik rätt till kultur och konst

Att delta i kulturlivet är en grundläggande rättighet för alla. Forskningen bekräftar att konst och kultur ökar välbefinnande. Ett jämlikt deltagande uppnås genom att hinder för deltagandet tas bort, att kulturtjänsternas tillgänglighet säkerställs och att det tas hänsyn till människornas och deras kulturella behovs mångfald. Människors kulturella rättigheter och välbefinnande kan främjas genom mångprofessionellt och tvärsektoriellt samarbete mellan social- och hälsovårdsbranschen (sote), den välfärds- och hälsofrämjande branschen (hyte), kulturbranschen och tredje sektorn (föreningar). Därtill bör det offentliga stödet riktas till sådan kulturverksamhet som är tillgänglig för alla, inte endast för välbärgade befolkningsgrupper.

Metoder att främja delaktighet inom kultursektorn är till exempel olika kulturkompismodeller, kund- och publikråd, kulturtjänster som kan hämtas till publiken, kulturtjänster som är anpassade till olika målgrupper samt lösningar för att avlägsna ekonomiska hinder för deltagande. Ett exempel som redan är i flitig användning är Kaikukort (Kaikukortti)-verksamheten som utvecklats och uppehålls av servicen Kultur för alla. Kaikukortet är ett kort som låginkomsttagare kan använda för att skaffa gratis inträdesbiljetter och kursplatser till de kulturtjänster och institut som hör till Kaikukortti-nätverket.

Kaikukortets databas (Kaikukanta) främjar kunskapsledning inom kulturvälfärden, exempelvis möjligheter att rikta tjänsterna så som jämlikt som möjligt. Kaikukortet, finansierat av undervisnings- och kulturministeriet samt social- och hälsovårdsministeriet, stärker det tvärsektoriella samarbetet för främjandet av kulturellt välmående i över 50 kommuner och landskap, innefattande totalt över 1,6 miljoner invånare.

Vad bör beslutsfattarna göra?

Servicen Kultur för alla / För kultur på lika villkor rf 

Kategori: Nyheter, Yleinen
© 2024 Kaikukortti på svenska
webDesign: Mekanismi »