kaikukortti kuvituskuva

Tekstin koko

Kielivalinta

Kulttuuria kaikille -palvelun tavoitteet eduskuntavaaleissa 2023

17.10.2022

Kuluneet pandemiavuodet sekä kulttuurikenttään kohdistuvat leikkaukset ovat koetelleet suomalaisia taide- ja kulttuuritoimijoita. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat olleet vapaan kentän toimijat, freelancerit sekä erilaisiin vähemmistöihin kuuluvat taide- ja kulttuurikentän ammattilaiset. Taloudellinen ahdinko on myös heikentänyt kulttuuristen oikeuksien toteutumista koko yhteiskunnassa. Samalla viime vuosien kriisit ovat osoittaneet, kuinka suuri merkitys taiteella ja kulttuurilla on jaksamiselle, hyvinvoinnille ja osallisuudelle. Hyvinvoinnin lisäksi erilaiset selvitykset ja tutkimukset ovat osoittaneet, että taiteella ja kulttuurilla on suuri merkitys kansantaloudelle.

Suomi tarvitsee vahvaa taide- ja kulttuurikenttää. Kulttuurin jälleenrakentamisessa on varmistettava, että kaikkien kulttuuriset perusoikeudet toteutuvat ja että heikossa asemassa olevien taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden asema vahvistuu. Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumiseksi alalla tarvitaan tehokkaampia keinoja ja tukimuotoja sekä toimintamalleja rasististen ja muiden syrjivien rakenteiden purkamiseksi. Tulevalla hallituskaudella on lisäksi varmistettava, että kaikki julkiset rekrytoinnit, päätöksentekoprosessit sekä luottamustehtävien nimeämiskäytännöt heijastavat yhteiskunnan moninaisuutta. Uusia velvoittavia käytäntöjä tarvitaan myös takaamaan, että kulttuurikentän tilat ovat esteettömiä (myös työntekijöille ja taiteilijoille!) ja kulttuurikentän palvelut sekä taiteen perusopetus ovat saavutettavia kaikille.

1. Yhdenvertaiset työskentelymahdollisuudet taide- ja kulttuurialalla

Suomalaisen taide- ja kulttuurikentän tulee heijastaa yhteiskunnan moninaisuutta – kaikilla tasoilla. Polku taiteilijaksi alkaa jo lapsena. Taideharrastusten ja taiteen perusopetuksen tulee järjestää kaikille saavutettavasti. Taiteilijapolku etenee usein lapsuuden harrastuksista taideopintoihin toiselle ja kolmannelle koulutusasteelle ja sieltä työelämään. Tutkimusten mukaan monet vähemmistöasemassa olevat taiteilijat, esimerkiksi ulkomaalaissyntyiset, rodullistetut sekä vammaiset taiteilijat, kokevat syrjintää tällä polulla. Heidän osaamistaan ei usein tunnisteta, heidän on haastavaa päästä kulttuurialan koulutukseen ja heidät saatetaan ohittaa rekrytoinneissa. Työskentelytilat eivät aina ole esteettömiä, mikä sulkee monia vammaisia ihmisiä ulos kulttuurialalta.

Kulttuuri- ja taidealalla työoloja heikentävät valitettavan usein myös häirintä ja epäasiallinen kohtelu. Jokaisella on oikeus työskennellä turvallisessa ilmapiirissä.

Mitä päättäjien pitää tehdä?

2. Yhdenvertaisuus taidehallinnon lähtökohdaksi

Yhdenvertaisuuden toteutumiseksi suomalaisella taide- ja kulttuurikentällä on varmistettava, että yhdenvertaisuussuunnitelmat ohjaavat kaikkea toimintaa. Yhteiskunnan moninaisuuden on näyttävä kulttuurihallinnossa, nimeämisprosesseissa, vertaisarvioinneissa, johtajarekrytoinneissa ja muissa päätöksentekoprosesseissa. Yhdenvertaisuuden vahvistamiseksi on myös lisättävä kulttuurihallinnon ja kulttuurikentän osaamista yhdenvertaisuuteen, moninaisuuteen ja saavutettavuuteen liittyvissä kysymyksissä tarjoamalla alalla toimiville koulutuksia sekä palkkaamalla kulttuuriorganisaatioihin esimerkiksi moninaisuusasiantuntijoita.

Mitä päättäjien pitää tehdä?

3. Kaikille yhdenvertainen oikeus kulttuuriin ja taiteeseen

Osallistuminen kulttuurielämään on jokaisen perusoikeus. Tutkimustieto vahvistaa taiteen ja kulttuurin lisäävän hyvinvointia. Yhdenvertainen osallistuminen toteutuu poistamalla osallistumisen esteitä, huolehtimalla kulttuuripalvelujen saavutettavuudesta ja huomioimalla ihmisten ja heidän kulttuuristen tarpeidensa moninaisuus. Ihmisten kulttuurisia oikeuksia ja kulttuurihyvinvointia voidaan edistää moniammatillisella ja sektorirajat ylittävällä yhteistyöllä sosiaali- ja terveysalan (sote), hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen alan (hyte), järjestöjen ja kulttuurialan välillä. Lisäksi julkisten tuen tulee kohdistua sellaiseen kulttuuritoimintaan, joka on kaikkien, ei ainoastaan hyvinvoivan väestöryhmän, ulottuvilla.

 Osallisuutta edistäviä keinoja kulttuurialalla ovat esimerkiksi erilaiset kulttuurikaveri-mallit, asiakasraadit, ihmisten luo viedyt kulttuuripalvelut, erilaisille kohderyhmille räätälöidyt kulttuuripalvelut sekä taloudellisia osallistumisen esteitä poistavat ratkaisut. Laajalle levinnyt esimerkki näistä on Kulttuuria kaikille -palvelun kehittämä ja ylläpitämä Kaikukortti-toiminta. Kaikukortti on kortti, jolla pienituloiset voivat hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja Kaikukortti-verkoston kulttuuripalveluihin ja opistoihin. Kaikukortin tietokanta (Kaikukanta) edistää kulttuurihyvinvointiin liittyvää tiedolla johtamista, kuten palvelujen kohdentamista mahdollisimman yhdenvertaisesti. OKM:n ja STM:n tukema Kaikukortti vahvistaa poikkisektorillista yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä yli 50 kunnassa ja maakunnassa, joissa on kaikkineen yli 1,6 miljoonaa asukasta.

 Mitä päättäjien pitää tehdä?

Kulttuuria kaikille -palvelu / Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry

 

Vaalitavoitteet selkosuomeksi Kulttuuria kaikille -palvelun verkkosivuilla

Kategoriat: Uutiset, Yleinen
© 2024 Kaikukortti
webDesign: Mekanismi »